top of page

Teoretisk bakgrund och tillvägagångsätt

Jag är i grunden utbildad och har en Master of Arts i en kombinerad form av de två terapiformerna Systemisk terapi och Psykodynamisk relationsterapi. Jag har även genomgått vidareutbildning och certifiering i terapiformen EFT (Emotionally Focused Therapy) vilket på många sätt följer min tidigare inriktning men som på ett mycket effektivt sätt stärker och underlättar processen för paret under terapiarbetet. EFT är därför den metod jag huvudsakligen använder eftersom jag anser att den är oöverträffat mest effektiv i arbetet med relationer.

EFT - Emotionellt Fokuserad Terapi för par

Emotionellt Fokuserad parterapi är en form av psykoterapi utvecklad av Brittisk-kanadensiskan Sue Johnson. I denna terapiform utgår man från parternas inre upplevelser under terapiprocessen och hjälper parterna att förstå vad som händer under konflikt utifrån ett anknytningsperspektiv. Genom att skapa och uppleva ett tryggare sätt att knyta an och mötas i terapirummet stärks även relationen hemma mer långsiktigt. Terapin går med andra ord inte ut på att diskutera vem som har rätt eller fel i sakfrågor.

 

Vanligtvis rekommenderas 15-20 terapisessioner (veckovis). Under dessa sessioner processeras klienternas känslomässiga och relationella band under följande stadier: 

 

1. Grundning/stabilisering

Jag söker inledningsvis att skapa en lugn, neutral samtalsmiljö där ni kan känna er trygga i att kunna få förståelse för hur problemen uppstått från bådas perspektiv. De första samtalen kretsar kring er relationella historia och nuvarande svårigheter i relationen. I de flesta fall föreslår jag efter det, varsitt individuellt samtal för att båda ska i lugn och ro få en chans att berätta er historia och lära känna mig som terapeut. Efter dessa tre initiala samtal går vi vidare tillsammans och arbetar på att förstå just hur era konflikter ofta ser ut med speciellt fokus på vad som triggar igång dem och hur ni brukar agera vid dessa tillfällen. Ofta kan man tidigt se återkommande mönster som verkar som en eskalerande negativ spiral som är svår att ta sig ur på egen hand.

 

Denna första fas verkar oftast för en de-eskalering av en tidigare triggad situation vilket i de allra flesta fall upplevs som mycket positivt och hoppfullt.

2. Rekonstruktion av parets känslomässiga bindning ("Restructuring the couple's emotional bond.")

 

När de-eskaleringen är uppnådd och båda parter har bättre förståelse för sin egen och sin partners position i dynamiken arbetar vi för en ökad självkännedom beträffande era känsloreaktioner och hur de spelar ut i dynamiken. Med ökad insikt söker vi hitta nya mer konstruktiva sätt att mötas och knyta an till varandra så att tryggheten i relationen stärks och mer av en "vi-känsla" uppstår.  I slutet av denna fas sker oftast en positiv förändring genom att den känslomässiga tryggheten mellan er återupprättas. Förhållandet känns nu betydligt starkare och mer positivt och hoppfullt.

3. I sista steget stärker vi och konsoliderar det nya sätten att uppleva, reagera och relatera och vi bearbetar det så att det blir ett naturligt sätt för er att gå vidare i samspelet med varandra. 

(för mer information om både EFT och "Anknytningsteorin"se länkar till höger).

Nedan följer en beskrivning av de två andra teoriformerna som ligger till grund för min erfarenhet. :

Systemisk Terapi

Systemisk terapi har länge setts som en av de mest effektiva tillvägagångssätten i par- och familjeterapi.

Systemisk terapi är en terapiform som anser att relationsproblemen uppstår ur en ömsesidig samverkan och influeras av varje individs erfarenhet från tidigare och nuvarande relationer med andra.

När en eller flera personer inom ett par eller familj mår dåligt kommer det att påverka deras partner och/eller övriga familjemedlemmar. Sättet personerna relaterar och uppträder mot varandra kan därför förändras, vilket i sin tur ofta orsakar en negativ spiral. Hetsiga diskussioner och argumentationer kan eskalera alternativt kan den ömsesidiga kommunikationen köra fast eller strypas och paret eller familjen känner att de fastnar i destruktiva mönster.

En systemisk terapeut arbetar för att få parterna att öppna upp och skapa nya mer positiva sätt att relatera till varandra genom att hjälpa de olika familjemedlemmarna att förstå sina egna och andras känslomässiga reaktioner och ståndpunkter. På detta sätt ifrågasätts det nuvarande beteendemönstret samtidigt som det verkar för att skapa nya mer positiva sätt att relatera till varandra med ökad förståelse, empati och respekt.

Psykodynamisk Terapi

En viktig del av idén bakom psykodynamisk par- och familjeterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen. Genom att terapeuten hjälper paret/ familjemedlemmarna att bli medvetna om det blir det möjligt för individerna att nå en känslomässigt grundad förståelse för både sitt eget och också sin partners/familjemedlems agerande. En sådan erfarenhet i samband med diskussioner om åtgärder och förväntningar inför framtiden kan i sig bidra till en positiv förändring.

I arbetet med att hjälpa paret att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att förstå individens livshistoria samt parets/ familjens gemensamma historia. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella för problemställningen. 

bottom of page